Pogrzeb

POGRZEB KATOLICKI 

Do pogrzebu katolickiego mają prawo osoby wierzące i praktykujące. Kapłan może odmówić pogrzebu osobom, które deklarowały się jako niewierzące, osobom innego wyznania lub żyjącym w publicznie grzechach ciężkich. Nie może natomiast odmówić pochówku na cmentarzu. 

Termin pogrzebu ustala rodzina osoby zmarłej najpierw z duszpasterzem, a następnie z wybranym zakładem pogrzebowym! 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Do kancelarii parafialnej trzeba dostarczyć Akt Zgonu z USCświadectwo przyjętych przed śmiercią sakramentów świętych oraz pożegnanie, które ksiądz odczyta w kościele po homilii. Po pogrzebie rodzina osoby zmarłej kontaktuje się z księdzem proboszczem w celu ustalenia terminów Mszy św. popogrzebowych. 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ 

W przeddzień pogrzebu ciało osoby zmarłej zostaje przywiezione do parafialnej kaplicy przedpogrzebowej (kostnicy). W godzinach wieczornych rodzina i inni wierni gromadzą się na modlitwie różańcowej (tzw. pusta noc). 

W dzień pogrzebu pół godziny przed wprowadzeniem ciała do kościoła zebrani odmawiają ponownie różaniec. W tym czasie w kościele kapłan pełni dyżur w konfesjonale, aby w ciszy i skupieniu dać możliwość skorzystania z sakramentu pokuty wszystkim chętnym. 

O ustalonej z rodziną godzinie kapłan – po modlitwie w kaplicy przedpogrzebowej – wprowadza trumnę z doczesnymi szczątkami do kościoła (pierwsza stacja pogrzebowa). Po wprowadzeniu sprawowana jest w intencji osoby zmarłej Msza św., która stanowi najistotniejszy element pogrzebu (druga stacja pogrzebu). 

Po zakończonej Mszy św. i modlitwie przy trumnie następuje odprowadzenie osoby zmarłej na cmentarz grzebalny i modlitwy przy grobie (trzecia stacja pogrzebowa). 

Uwaga! W przypadkach wyjątkowych może nastąpić ograniczenie formy pogrzebu np. do jednej tylko stacji.