Co to jest Adoracja eucharystyczna?

Adoracja eucharystyczna jest jedną z najpiękniejszych możliwości rozwijania przyjaźni z Panem Jezusem. Papież Benedykt XVI uczył: „Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatki piękna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej” . Adoracja jest polecana i wskazywana przez Kościół, a zainteresowanie nią wśród wiernych w naszych czasach budzi wiele nadziei na nowe sposoby rozwijania wiary i innych cnót moralnych w życiu chrześcijan. Jak bowiem pisał św. Alfons Maria de” Liguori: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas” . Dni eucharystyczne będą zatem okazją do praktyki takiego uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu . Nabożeństwo czterdziestogodzinne powstało we Włoszech w I połowie XVI w. jako forma dłuższej, czterdziestogodzinnej adoracji Eucharystii kilka razy w roku. Papież Urban VIII w 1624 r. polecił odprawianie tego nabożeństwa na całym świecie. Jednym z pierwszych biskupów, propagujących całoroczną adorację w tej formie nabożeństwa, był pasterz rozległej diecezji płockiej Michał Jerzy Poniatowski, który w 1779 r. wprowadził Nabożeństwo Czterdziestogodzinne w Kościołach Diecezji Płockiej . Nabożeństwo to zostało odnowione w 1909 r. przez biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który uzyskawszy ze Świętej Kongregacji Obrzędów stosowne pisma, zaprowadził nowy rozkład kościołów diecezji płockiej, w których się ono odbywało. Był to ważny krok w odnowie eucharystycznej w diecezji płockiej. Odnowienie dni eucharystycznych będzie widzialnym znakiem i kontynuacją Procesu Synodalnego, rozpoczętego w diecezji płockiej dn. 7 listopada 2021 r. Celem tych dni jest codzienna, ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu w całej diecezji, podczas której wierni wraz z duszpasterzami będą zanosili modlitwy za małżeństwa, rodziny i związki nieregularne, za dzieci i młodzież, za seniorów i chorych, o nowe i święte powołania do służby Bożej w diecezji, zakonach i na misjach, a także o świętość i prawość życia kapłanów i biskupów, by we wszystkich, dzięki adoracji Chleba Aniołów, odnawiało się życie moralne i religijne diecezji. Już św. Augustyn napisał: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; […] grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”.

Możesz również polubić…